Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van KD Fitness V.O.F. met maatschappelijke zetel te Halsesteenweg 417 – 9403 Neigem.
Telefoon: +32 (0) 478218343
Bereikbaarheid: 7 dagen op 7 van 8u tot 20u
E-mailadres: contact@karimdhondtfitness.be
Ondernemingsnummer: BE0746794288
Bank: ING
IBAN: BE26 3632 0126 4229
BIC/ SWIFT: BBRUBEBB

 

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product of dienst aangeboden op karimdhondtfitness.be en karimdhondtfitness.virtuagym.com, op elke aankoop via mail, telefoon en op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van KD Fitness is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Als je deelneemt aan 1 van de diensten en je hebt een vraag of probleem waarover je niets kan terugvinden in volgende algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op.

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1. KD Fitness omvat een personal & online trainingsconcept en tevens andere diensten en producten die worden aangeboden

1.2. De algemene voorwaarden, die een integraal deel uitmaken van de overeenkomst, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen KD Fitness en de deelnemer, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon die een dienstproduct of andere overeenkomst sluit met de trainer.

 

ARTIKEL 2 – OVEREENKOMST

2.1. KD Fitness behoudt zich het recht voor om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. De deelnemer zal hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte worden gebracht door KD Fitness, waarna de deelnemer echter wel de mogelijkheid heeft om de overeenkomst kosteloos te beëindigen per e-mail op het navolgend e-mailadres: contact@karimdhondtfitness.be binnen de maand na kennisgeving van de aanpassing. 

Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet.

 

ARTIKEL 3 – LIDMAATSCHAP

Voor onze diensten:

3.1. Tenzij anders overeengekomen, wordt gewerkt met maandelijks opzegbare lidmaatschappen ofwel een 1-malige betaling voor een 12 weken all-in formule.

3.2. Het lidmaatschap en de verdere betalingsverplichting vangt aan vanaf de datum dat de deelnemer de schriftelijke bevestiging heeft gegeven voor de keuze van een lidmaatschap en de 1ste betaling heeft voldaan via het virtuagym platform. 

3.3. De deelnemer is bekend met het feit dat hij/zij het lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de op de eerste factuur vermelde datum.

3.4. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot trainen en/of activiteiten die deel uitmaken van de dienst of het product waarvoor hij ingeschreven is binnen de overeengekomen periode, vervalt het traject en vindt geen restitutie van betaling plaats.

3.5. Gepersonaliseerde trainings- en voedingsbegeleiding, die tegen betaling zowel online als offline wordt gevolgd bij de trainer, is persoonlijk. De toegang tot het lidmaatschap, inloggegevens en materialen zullen niet met anderen gedeeld worden.

 

ARTIKEL 4 – LIDMAATSCHAPSGELDEN

4.1. De tarieven voor lidmaatschappen en andere diensten worden volgens een vast uurtarief of een lidmaatschapstarief bepaald en overeengekomen. 

4.2. Lidmaatschapsgelden worden, tenzij anders overeengekomen, via SEPA Europese domiciliëring maandelijks vooruitbetaald. De eerste maand van de overeenkomst zal bij aanvang een gedetailleerde afrekening worden opgemaakt en gefactureerd. Vanaf de volgende maand zal automatisch een nieuwe factuur worden opgemaakt en is de SEPA-domiciliëring van toepassing voor de verdere facturatie van het maandelijks lidmaatschapsgeld.

4.3. De deelnemer kan ten allen tijde zelf de overeenkomst en dus de SEPA-domiciliëring stopzetten.

4.4. Wanneer een SEPA Europese domiciliëring niet uitvoerbaar is, kan KD Fitness bij elke vordering een bedrag van € 5 aan administratiekosten extra aanrekenen. KD Fitness behoudt zich het recht voor om achterstallen en inschrijfkosten via SEPA Europese domiciliëring te innen. 

4.5. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is KD Fitness gerechtigd om de coaching stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan. 

4.6. Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag en indien KD Fitness dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is KD Fitness gerechtigd om alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen, ongeacht de voorziene betaalwijze. 

4.7. Bij gebreke aan betaling is van rechtswege een schadebeding van 15 %, met een minimum van 50 euro, en een conventionele nalatigheidsintrest van 8 % verschuldigd door de deelnemer, onafgezien van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

4.8. Indien er geen automatische incasso is afgesproken, zal de deelnemer het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE0746794288
t.a.v. KD Fitness met vermelding van de mededeling, te vinden onderaan de facturatie. 

4.9. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten en vervoersonkosten.

4.10. Tarieven voor particulieren, begeleiding in Basic-Fit en producten alsook tarieven voor ondernemers en bedrijven worden inclusief BTW aangeduid.

 

ARTIKEL 5 – PRIVACY

5.1. KD Fitness gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

5.2. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan KD Fitness overmaakt, worden deze in het bestand van KD Fitness opgenomen en worden ze verwerkt voor het coachingstraject, het beheer van het klantenbestand, voor het uitvoeren van marktstudies, om de deelnemer te informeren over de nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van eventuele andere coaches die een dienstverlening uitvoeren voor KD Fitness.

 

ARTIKEL 6 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST, ONTBINDING EN VERHINDERING

Voor onze diensten:

6.1. De overeenkomst wordt aangegaan, hetzij voor een periode van 1 maand voor de standaard programma’s, hetzij voor een periode van 12 weken voor de all-in formules. Het is de deelnemer bekend dat alle maandelijkse formules stilzwijgend worden verlengd naar een overeenkomst van onbepaalde duur.

6.2. De maandelijkse overeenkomsten kunnen door de deelnemer ten allen tijde worden opgezegd. De 12 weken formule loopt standaard voor een periode van 12 weken waarbij de deelnemer toegang krijgt tot alle facetten van het beloofde programma. 

6.3. Bij verhindering van de deelnemer of indien een afspraak door de deelnemer wordt geannuleerd, zal de dienstverlening verplaatst worden naar een andere nader overeen te komen dag en tijd. Uitgezonderd ziekte is dit alleen het geval als de afspraak tijdig (24 uur van tevoren) telefonisch en, indien van toepassing, via het online rooster geannuleerd is geweest. 

6.4. De overeenkomst wordt ontbonden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij in geval van blijvende overmacht.

6.5. De overeenkomst wordt ontbonden zonder verplichting tot restitutie van betaling indien de klant gedurende een aaneensluitende periode van 2 maanden zonder bericht afwezig blijft.

ARTIKEL 7 – INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van KD Fitness en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

7.2. KD Fitness verleent aan de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. 

7.3. Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door KD Fitness, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen partijen. 

7.4. Na beëindiging van het lidmaatschap bezit de deelnemer niet meer het recht om gebruik te maken van de door KD Fitness geleverde diensten. Het account van de deelnemer wordt gesloten. Producten en diensten die tijdens de looptijd van het lidmaatschap zijn geleverd, blijven eigendom van KD Fitness, worden na afloop van de overeenkomst niet meer aan de deelnemer ter beschikking gesteld en mogen door de deelnemer niet verder worden verspreid.

 

ARTIKEL 8 – QUITCLAIM

9.1. De deelnemer geeft door acceptatie van de algemene voorwaarden toestemming om fotomateriaal met zijn/haar beeltenis, ten behoeve van het monitoren van zijn/haar vooruitgang, zonder verdere voorafgaande of aanvullende toestemming en/of vergoeding geanonimiseerd openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media, waaronder website, sociale media en gedrukte media. 

9.2. Fotomateriaal met beeltenis van de deelnemer zal in zulks geval anoniem, d.w.z. geblurd gezicht en zonder gebruik van de persoonsnaam, worden gepubliceerd. 

9.3. KD Fitness en/of één van de dienstverlenende trainers zullen echter nooit zonder (mondelinge of schriftelijke) toestemming van de deelnemer fotomateriaal met beeltenis van de deelnemer openbaar maken en/of verveelvoudigen in media. De deelnemer zal door KD Fitness en/of de dienstverlenende trainers hiervoor altijd expliciet om toestemming worden gevraagd voordat fotomateriaal met beeltenis van de deelnemer (bv. voor-na foto) gepubliceerd of verveelvoudigd wordt.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van personal training of online coaching, die deel uitmaken van ons aanbod diensten, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 

10.2. KD Fitness is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na personal training en/of het volgen van een online begeleidingsprogramma. De deelnemer is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van KD Fitness. 

10.3. De deelnemer is verplicht om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is de deelnemer verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een dokter te raadplegen. 

10.4. KD Fitness kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de website van KD Fitness of van de diensten. Tevens is KD Fitness niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de deelnemer onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen. 

10.5. KD Fitness en/of de dienstverlenende trainers zullen nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

10.6. De verbintenis van KD Fitness is een inspanningsverbintenis. KD Fitness kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de deelnemer gestelde doelen. De begeleidingsdiensten worden uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar best inzicht, deskundigheid en vermogen.

 

ARTIKEL 10 – GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie, die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht is het Belgisch recht van toepassing. Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Aalst.

Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.